संपर्क ठेगाना:

शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं ५,बुटवल
नेपाल


टेलिफोन :०७१-४४५५५८,  ०७१-४४५५६०
ईमेल : provinceedd5@gmail.com  
वेबसाईट : eddmos.p5.gov.np

तपाईंका गुनसाहरु पठाउनुहोस्: