कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययनरत छात्राहरुका लागि छात्रवृत्तिको रकम निकासा सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती २०८१-३-१८

कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययनरत छात्राहरुका लागि छात्रवृत्तिको रकम निकासा सम्बन्धी सूचना 

Last Update On: २०८१-३-१९
पुरा पढ्नुहोस

कक्षा ११ र १२ का कमैया, कम्लहरी, मुस्लिम र दलित छात्राहरुका लागि छात्रवृत्तिको रकम निकासा

प्रकाशित मिती २०८१-३-१८

कक्षा ११ र १२ का कमैया, कम्लहरी, मुस्लिम र दलित छात्राहरुका लागि छात्रवृत्तिको रमक निकासा  सम्बन्धी सूचना !

Last Update On: २०८१-३-१९
पुरा पढ्नुहोस

मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुस्लिम र सिमान्तकृत उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिको रकम निकासा

प्रकाशित मिती २०८१-३-१८

मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुस्लिम र सिमान्तकृत उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिको रकम निकासा सम्बन्धी सूचना !

Last Update On: २०८१-३-१८
पुरा पढ्नुहोस

उच्च शिक्षामा विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिको रकम निकासा सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती २०८१-३-१८

उच्च शिक्षामा विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिको रकम निकासा सम्बन्धी सूचना । 

Last Update On: २०८१-३-१८
पुरा पढ्नुहोस

स्नातक तथा स्नात्तकोत्तर तहमा विज्ञान विषय अध्ययनरत छात्राहरुको छात्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण ।

प्रकाशित मिती २०८१-३-१८

स्नातक तथा स्नात्तकोत्तर तहमा विज्ञान विषय अध्ययनरत छात्राहरुको छात्रवृत्ति रकम निकासा सम्बन्धी विवरण

Last Update On: २०८१-३-१८
पुरा पढ्नुहोस

एसइइ परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा सम्परीक्षण सम्वन्धमा

प्रकाशित मिती २०८१-१-३

Last Update On: २०८१-१-३
पुरा पढ्नुहोस

कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययनरत छात्राहरुका लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना !

प्रकाशित मिती २०८०-१२-२२

कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययनरत छात्राहरुका लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना !

Last Update On: २०८०-१२-२२
पुरा पढ्नुहोस

कक्षा ११ र १२ का कमैया, कम्लहरी, मुस्लिम र दलित छात्राहरुका लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना !

प्रकाशित मिती २०८०-१२-२२

कक्षा ११ र १२ का कमैया, कम्लहरी, मुस्लिम र दलित छात्राहरुका लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना !

Last Update On: २०८०-१२-२२
पुरा पढ्नुहोस

विज्ञान विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत छात्राहरुका लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना !

प्रकाशित मिती २०८०-१२-२२

Last Update On: २०८०-१२-२२
पुरा पढ्नुहोस

मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुस्लिम र सिमान्तकृत छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना !

प्रकाशित मिती २०८०-१२-२२

मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुस्लिम र सिमान्तकृत छात्राहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना !

Last Update On: २०८०-१२-२२
पुरा पढ्नुहोस

उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना !

प्रकाशित मिती २०८०-१२-२२

उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना !

Last Update On: २०८०-१२-२२
पुरा पढ्नुहोस

एस.ई.ई परीक्षा २०८० को जिल्लागत विद्यार्थी तथा परिचालन हुने जनशक्ति विवरण

प्रकाशित मिती २०८०-१२-१४

एस.ई.ई परीक्षा २०८० को जिल्लागत विद्यार्थी तथा परिचालन हुने जनशक्ति विवरण

Last Update On: २०८०-१२-१४
पुरा पढ्नुहोस

एस.ई.ई परीक्षा सम्बन्धी जारी अपिल

प्रकाशित मिती २०८०-१२-१४

एस.ई.ई परीक्षा सम्बन्धी जारी अपिल

Last Update On: २०८०-१२-१४
पुरा पढ्नुहोस

का.स. मू.को आधारमा गरिने प्रा.द्बितीय श्रेणीका ७५% शिक्षक बढुवा नतिजा सम्बन्धी सूचना !

प्रकाशित मिती २०८०-११-१६

का.स. मू.को आधारमा गरिने प्रा.द्बितीय श्रेणीका ७५% शिक्षक बढुवा नतिजा सम्बन्धी सूचना !

Last Update On: २०८०-११-१६
पुरा पढ्नुहोस

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा गरिने ७५% शिक्षक बढुवा नतिजाको सूचना !

प्रकाशित मिती २०८०-११-७

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा गरिने ७५% शिक्षक बढुवा नतिजाको सूचना !

Last Update On: २०८०-११-७
पुरा पढ्नुहोस

नि.मा.तहका शिक्षकहरुलाई नियुक्ति तथा पदस्थापनाको लागि जिल्ला सिफारिस गरिएको सूचना ।

प्रकाशित मिती २०८०-१०-२५

निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकहरुलाई नियुक्ति तथा पदस्थापनाको लागि जिल्ला सिफारिस गरिएको सूचना 

Last Update On: २०८०-१०-२५
पुरा पढ्नुहोस

निम्न माध्यमिक तहमा लुम्विनी प्रदेशबाट सिफारिस भएका उमेदवारहरुको योग्यताक्रम सूचि ।

प्रकाशित मिती २०८०-१०-१८

> शिक्षक सेवा आयोगबाट निम्न माध्यमिक तहमा लुम्विनी प्रदेशबाट सिफारिस भएका उमेदवारहरुको योग्यताक्रम सूचि ।

Last Update On: २०८०-१०-१८
पुरा पढ्नुहोस

निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि जिल्ला छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

प्रकाशित मिती २०८०-१०-१८

> निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि जिल्ला छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

Last Update On: २०८०-१०-१८
पुरा पढ्नुहोस

माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीका शिक्षकहरुको नियुक्ति तथा पदस्थापनाका लागि जिल्ला सिफारिस गरिएको सूचना !

प्रकाशित मिती २०८०-८-१२

माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीका शिक्षकहरुको नियुक्ति तथा पदस्थापनाका लागि जिल्ला सिफारिस  गरिएको  सूचना !

Last Update On: २०८०-८-१२
पुरा पढ्नुहोस

शिक्षक सेवा आयोगबाट माध्यमिक तहमा लुम्विनी प्रदेशबाट सिफारिस भएका उमेदवारहरुको योग्यताक्रम सूचि ।

प्रकाशित मिती २०८०-८-५

शिक्षक सेवा आयोगबाट माध्यमिक तहमा लुम्विनी प्रदेशबाट सिफारिस भएका उमेदवारहरुको योग्यताक्रम सूचि ।

Last Update On: २०८०-८-६
पुरा पढ्नुहोस