मा.वि तृतीय खुलाबाट सफल शिक्षकलाई नियुक्ति पदस्थापनाको लागि जिल्ला तोकिएको बारे ।

प्रकाशित मिती २०७९-८-९

मा.वि तृतीय खुलाबाट सफल शिक्षकलाई नियुक्ति पदस्थापनाको लागि जिल्ला तोकिएको बारे ।

Last Update On: २०७९-८-९
पुरा पढ्नुहोस

शिक्षक सेवा आयोगबाट का.स. तथा लेखा विषयमा लुम्विनी प्रदेशमा सिफारिस उमेदवारहरुको योग्यताक्रम सूचि ।

प्रकाशित मिती २०७९-७-३०

Last Update On: २०७९-७-३०
पुरा पढ्नुहोस

शिक्षक सेवा आयोगबाट विज्ञान विषयमा लुम्विनी प्रदेशमा सिफारिस उमेदवारहरुको योग्यताक्रम सूचि ।

प्रकाशित मिती २०७९-७-३०

Last Update On: २०७९-७-३०
पुरा पढ्नुहोस

शिक्षक सेवा आयोगबाट गणित विषयमा लुम्विनी प्रदेशमा सिफारिस उमेदवारहरुको योग्यताक्रम सूचि ।

प्रकाशित मिती २०७९-७-३०

Last Update On: २०७९-७-३०
पुरा पढ्नुहोस

शिक्षक सेवा आयोगबाट सामाजिक विषयमा लुम्विनी प्रदेशमा सिफारिस उमेदवारहरुको योग्यताक्रम सूचि ।

प्रकाशित मिती २०७९-७-३०

Last Update On: २०७९-७-३०
पुरा पढ्नुहोस

शिक्षक सेवा आयोगबाट अंग्रेजी विषयमा लुम्विनी प्रदेशमा सिफारिस उमेदवारहरुको योग्यताक्रम सूचि ।

प्रकाशित मिती २०७९-७-३०

Last Update On: २०७९-७-३०
पुरा पढ्नुहोस

शिक्षक सेवा आयोगबाट नेपाली विषयमा लुम्विनी प्रदेशमा सिफारिस उमेदवारको योग्यताक्रम सूचि ।

प्रकाशित मिती २०७९-७-३०

Last Update On: २०७९-७-३०
पुरा पढ्नुहोस

जिल्ला छनोटका लागि निवेदनको ढाँचा ।

प्रकाशित मिती २०७९-७-३०

Last Update On: २०७९-७-३०
पुरा पढ्नुहोस

शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस उमेदवारहरुले जिल्ला छनोट गर्ने सम्वन्धी जरुरी सूचना

प्रकाशित मिती २०७९-७-२९

Last Update On: २०७९-७-२९
पुरा पढ्नुहोस

शिक्षकहरुको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सफल उमेदवारले अन्तर्वाताका लागि भर्नुपर्ने फारम ।

प्रकाशित मिती २०७९-३-१९

Last Update On: २०७९-३-१९
पुरा पढ्नुहोस

अन्तर्वार्ता हुने स्थान तोकिएको सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती २०७९-३-१४

Last Update On: २०७९-३-१४
पुरा पढ्नुहोस

उच्च शिक्षामा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति सम्बन्धी सुचना ।

प्रकाशित मिती २०७९-३-१३

Last Update On: २०७९-३-१४
पुरा पढ्नुहोस

SEE उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा सम्परीक्षणका लागि रोष्टर सूचि सम्बन्धी सुचना

प्रकाशित मिती २०७९-१-२५

Last Update On: २०७९-१-२५
पुरा पढ्नुहोस

SEE परीक्षा सम्वन्धमा जारी अपिल

प्रकाशित मिती २०७९-१-८

Last Update On: २०७९-१-८
पुरा पढ्नुहोस

कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययनरत छात्राहरुका लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धी सुचना

प्रकाशित मिती २०७९-१-८

Last Update On: २०७९-१-८
पुरा पढ्नुहोस

विज्ञान विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत छात्राहरुका लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धी सुचना

प्रकाशित मिती २०७९-१-८

Last Update On: २०७९-१-८
पुरा पढ्नुहोस

मुक्त कम्लहरी र मुस्लिम छात्राहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धी सुचना ।

प्रकाशित मिती २०७९-१-८

Last Update On: २०७९-१-८
पुरा पढ्नुहोस

मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुस्लिम तथा दलित छात्राहरुको छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७९-१-६

Last Update On: २०७९-१-६
पुरा पढ्नुहोस

मावि र निम्न मावि तहको परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती २०७८-१२-२

Last Update On: २०७८-१२-२
पुरा पढ्नुहोस

सामुदायिक पुस्तकालयहरुलाइ अनुदान वितरण सम्वन्धी सूचना

प्रकाशित मिती २०७८-११-२७

Last Update On: २०७८-११-२७
पुरा पढ्नुहोस