सामाजिक विकास मन्त्रालयको साझेदारीमा खेलकुद एकेडेमी संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७७-५-१०

डाउनलोड गर्नुहोस ।

Last Update On: २०७७-५-१०
पुरा पढ्नुहोस

सामाजिक विकास मन्त्रालयको एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७७-५-१०

डाउनलोड गर्नुहोस ।

Last Update On: २०७७-५-१०
पुरा पढ्नुहोस

ई-मेलवाट प्रस्ताव पेश गर्न सकिने सम्बन्धि सूचना ।।।

प्रकाशित मिती २०७७-५-९

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-५-९
पुरा पढ्नुहोस

खेलकुद संरचना मर्मत समबन्धि सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७७-५-४

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-५-४
पुरा पढ्नुहोस

खेलकुद संरचनाको पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि सूचना ।।।

प्रकाशित मिती २०७७-५-४

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-५-४
पुरा पढ्नुहोस

बैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीहरुको सिक्षण सिकाइ कार्यतालिका ।।

प्रकाशित मिती २०७७-४-२६

डाउनलोड गर्नुहोस ।

Last Update On: २०७७-४-२६
पुरा पढ्नुहोस

सीमाक्षेत्रका विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचन २०७७

प्रकाशित मिती २०७७-४-२१

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-४-२१
पुरा पढ्नुहोस

प्राबिधिक तथा बहुप्राविधिक विद्यालयहरुले प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना २०७७

प्रकाशित मिती २०७७-४-२१

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-४-२१
पुरा पढ्नुहोस

विद्यालय कम्पाउण्ड वालको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना २०७७

प्रकाशित मिती २०७७-४-२१

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-४-२१
पुरा पढ्नुहोस

विद्यालय शौचालयको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना

प्रकाशित मिती २०७७-४-२१

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-४-२१
पुरा पढ्नुहोस

नमुना विद्यालयको लागि विद्यालय विकास प्रस्तावको ढाँचा २०७७

प्रकाशित मिती २०७७-४-२१

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-४-२१
पुरा पढ्नुहोस

नमुना विद्यालयको लागि निवेदनको ढाँचा २०७७

प्रकाशित मिती २०७७-४-२१

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-४-२१
पुरा पढ्नुहोस

विशेष शिक्षाको कक्षा सञ्चालित विद्यालयहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना ।।

प्रकाशित मिती २०७७-४-२०

डाउनलोड गर्नुहोस ।

Last Update On: २०७७-४-२०
पुरा पढ्नुहोस

विद्यालय कक्षाकोठा निर्माणका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना ।।

प्रकाशित मिती २०७७-४-२०

डाउनलोड गर्नुहोस ।

Last Update On: २०७७-४-२०
पुरा पढ्नुहोस

महिला विद्यालयहरुको पुर्वाधार निर्माणमा सहयोग कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना ।।

प्रकाशित मिती २०७७-४-२०

डाउनलोड गर्नुहोस । 

Last Update On: २०७७-४-२०
पुरा पढ्नुहोस

धार्मिक विद्यालयहरुको पूर्वाधार विकासको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना

प्रकाशित मिती २०७७-४-२०

डाउनलोड गर्नुहोस ।।

Last Update On: २०७७-४-२०
पुरा पढ्नुहोस

सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।।

प्रकाशित मिती २०७७-४-१९

सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।।

Last Update On: २०७७-४-१९
पुरा पढ्नुहोस

नमुना विद्यालयको प्रस्ताव पेश गर्ने सुचना ।।।

प्रकाशित मिती २०७७-४-१६

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-४-१६
पुरा पढ्नुहोस

विशेष शिक्षा अनुदान सम्बन्धि सुचना ।

प्रकाशित मिती २०७७-२-३२

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-२-३२
पुरा पढ्नुहोस

खोज तथा अनुसन्धान इच्छुक फर्म तथा कम्पनिहरुका लागि सुचना ।।।

प्रकाशित मिती २०७६-११-२८

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-११-२८
पुरा पढ्नुहोस